بیانیه ماموریت دارالاکرام:

حمایت از دانش آموزان مستعد در خطر ترک تحصیل بر پایه خرد، مهربانی و کرامت
با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت و ۲ هزار دانش آموز تحت پوشش در هشت شهر کشور
با استفاده از به روزترین امکانات رایانه ای، کرامت ذاتی انسانی، شفافیت مالی صد در صدی

و در دور افتاده ترین نقاط محروم کشور به منظور حذف معضل ترک تحصیل کودکان

با تکیه بر حمایت های مالی و معنوی مردمی