اتاق فکر یکی از ابزارهای حل مسئله و توسعه خلاقیت در هر سازمانی است و مکانی برای اندیشیدن به یک مسئله یا موضوع عواملی که مانع آزاد اندیشی و یا محدودیت می شوند. اتاق فکر به تدوین و انعکاس پیشنهادات سازنده و خلاقانه اعضاء خود می پردازد و با نوآوری، فضای تصمیم گیری را از یکنواختی خارج می کند.
و شورای فرهیختگان متشکل از افراد برجسته و صاحب نظر علمی و فرهنگی می باشد که با توجه  به نوع فعالیت موسسه دارالاکرام درزمینه حمایت از تحصیل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، با ارائه نظرات و راهکارهای خود موسسه را در ادامه راه همراهی نمایند.

 

با تکمیل فرم زیر ما را از تمایل خود برای همیاری در زمینه روابط عمومی مطلع نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.