جلسه قرارداد اعطای بورسیه در تاریخ  ۵ بهمن ماه ۹۶با ۱۴خانواده برگزار شد. در این جلسه ابتدا سرپرست شعبه آقای دهشیری توضیحاتی در مورد موسسه دارالاکرام ارائه کردند و در ادامه  در مورد نحوه گرفتن بورسیه دانش آموزان و قوانین موسسه و کلاسها و حضور مستمر آنها با مادران و دانش آموزان صحبت کردند. در پایان قرارداد اعطای بورسیه امضا شد.