بستری برای هم افزایی و مشارکت اجتماعی در راستای کاهش معضل ترک تحصیل فرزندان مستعد کشور، به مهربانی دسترسی به دانش آموزان مناطق دوردست با همکاری مردم بومی، شفافیت مالی، سهولت انجام کار خیر را پس از دو سال تلاش مجدانه امکان پذیر کرده است.
توسعه کمی و کیفی خدمات به دانش آموزان و انجام هرچه بهتر فعالیت ها طبق منشور مهربانی با حمایت های هر چه بیشتر مردم امکان پذیر خواهد بود.
بازارچه به مهربانی در راستای جلب مشارکت مردمی و تامین هزینه های توسعه مهربانی و افزایش کیفیت خدمات ایجاد شده است.
این بازارچه با ارائه کارت های تخفیف محصولات مختلف ضمن ایجاد راه ارتباطی بین مشتریان و تامین کنندگان کالا فرصت انجام کار خیر بی دغدغه را نیز فراهم می نماید.

درباره روابط عمومی