موسسه خیریه مهر کوثر کرج         http://www.mehrekosar.com

بنیاد خیریه دست های مهربان       http://dmngo.ir