پایگاه اطلاع رسانی خیریه های سراسر کشور         http://khairieh.ir

شبکه اطلاع رسانی موسسه های خیریه ایران     http://www.kheyrie.net

شبکه اجتماعی موسسه های خیریه ایران     http://iraniancharities.blog.ir