روزنامه اطلاعات   http://www.ettelaat.com

روزنامه ابتکار   http://www.ebtekarnews.com

روزنامه سیاست روز     http://www.siasatrooz.ir

روزنامه خراسان     http://www.khorasannews.com/Default.aspx

روزنامه همشهری     http://www.hamshahrionline.ir

روزنامه ایران     http://iran-newspaper.com

روزنامه قدس     http://www.qudsonline.ir

روزنامه دنیای اقتصاد   http://www.donya-e-eqtesad.com

سمن یار، ماهنامه سراسری سازمان های مردم نهاد کشور     http://samanyar.com