کودکان و نوجوانان به هنگام بروز نابسامانی در دنیای پر شتاب و پر دغدغه امروزی، اولین گروه از جامعه انسانی هستند که در دریای تنهایی خود دچار رنج های مضاعف می شوند و در نتیجه در چنین هنگامه ای ادامه تحصیل آنان دچار وقفه یا لطمه می گردد. این وقفه در چرخه تعلیم و رشد فرهنگ و تربیت کودکان و نوجوانان امروز، زنگ هشدار فردای جامعه انسانی را به صدا در می آورد. زدودن غبار رنج محرومیت از تحصیل و کسب دانش و فرهنگ از رخسار معصوم ترین پدیده هستی میسور نمی گردد مگر با خیزش امواج دریای پهناور مهربانی انسان هایی که کراَمت، نیرو و عشق همراهی با کودکان را در خود داشته و می خواهند لحظه های زیبای حیات را با گشودن روزنه امید، در بارش لطیف باران خدمت به هم نوع تجربه کنند.
آفرینش مهربانی و عشق در دنیایی که کودکان و نوجوانان را در آستانه نگرانی و ناامیدی رها می سازد؛ اراده خداوند است در دستان شفا دهنده انسانی نیکوکار.
بانیان، حامیان، نیکوکاران و همیاران مؤسسه فرهنگی دارالاکرام- فردا برآنند و شوق آن دارند تا دلتنگی های کودکان و نوجوانان را به سلامی دوستانه و محبتی عاشقانه محو نمایند و سرود شادمانی را با فراهم نمودن زمینه های ادامه تحصیل و کسب معرفت و فرهنگ به سان باران زندگی بخش در جان مشتاقشان جاری کنند.
مؤسسه فرهنگی دارالاکرام- فردا، برای خدمت به کودکان و نوجوانان از طریق اعطای بورسیه های تحصیلی، رو به سوی حقیقتی دارد که با عشق به خداوند و توکل به او معنا یافته است تا آن ها را به مهربانی خداوند بیش از پیش امیدوار ساخته و این گل های باغ هستی را با علم، معرفت و فرهنگ طراوتی تازه بخشد. باور بر این است که با یاری خداوند، همتی کامل و نیتی صادقانه، دستان و آغوش های بی شماری برای رسیدن به این هدف برتر گشوده خواهد شد، زیرا که توانمند سازی کودک امروز، تولد انسانی توانا و کارآمد برای فردای جامعه است.
موسسه فرهنگی دارالاکرام- فردا، با شماره ی 13542 در سال 1380 رسما به ثبت رسیده است و بیش از یک دهه از فعالیت آن می گذرد. یکی از مهمترین اهداف موسسه فراهم سازی شرایط مناسب برای آغاز به تحصیل کودکان و نوجوانان واجد شرایطی است که امکان تحصیل را پیدا نکرده اند و یا دانش آموزانی که بیم آن است که در آینده از تحصیل باز مانند.