موسسه فرهنگی دارالاکرام متولی حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان با هر مذهب، نژاد و قومیت و همچنین ارتقای سطح آموزش، فرهنگ و معیشت و بسترساز ارائه یک انسان کارآمد به جامعه بشری می‌باشد و نقش محوری خود را به نحو مؤثر در صیانت از کرامت انسانی، حفظ ارزش ها و تمایلات درونی، ارتقای بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی و خود اتکایی برای توسعه پایدار ایفا می‌کند.
موسسه فرهنگی دارالاکرام، با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط و ایجاد فضای مناسب براي حضور مؤثر بانیان، حامیان، همیاران و سفیران نیکوکاری نوع دوست را در راستای تحقق چشم‌انداز موسسه راهبری و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخص‌های ملی و بین‌المللی، حقوق و رضایت ذی‌نفعان، به کودکان و نوجوانان واجد شرایط را تامین می‌کند.
موسسه فرهنگی دارالاکرام، با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و روش‌های پیشرفته مدیریت و همچنین توسعه فناوری‌های نوین سازگار با فرهنگ و اخلاق حاکم بر جامعه انسانی و تکیه بر توانمندی های نیروهای متخصص در ستاد مرکزی و شعب، علاوه بر توسعه و ارتقاء بهره‌وری و کیفیت ارائه خدمات در سطح ملی، گستره فعالیت های خود را به سطح جهانی، به ویژه کشورهای منطقه گسترش می‌دهد.
موسسه فرهنگی دارالاکرام، رشد پایدار حوزه آموزش و پرورش دانش آموزان بورسیه و واجد شرایط را با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، ارتقاء بهره‌وری و مشارکت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه محقق می‌سازد.