امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در موسسه فرهنگی دارالاکرام- فردا، با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره دارالاکرام داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود این مجموعه را در رسیدن به یک سازمان متعالی در راستای حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان هدایت می کنند.


اختیارات هیئت مدیره


•اجرای تصمیمات مجمع عمومی(هیئت امناء)
•رسیدگی و تنظیم ترازنامه صورت های مالی "دارالاکرام" و تهیه گزارش برای تقدیم به مجمع عمومی(هیئت امناء)
•رسیدگی به بودجه تفصیلی "دارالاکرام" و تصویت ارقام درآمد های پیش بینی شده و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه و اعتبارات
•اخذ تصمیم راجع به دریافت و پرداخت اعتبار یا وام از و به اشخاص حقیقی و حقوقی
•انتخاب وکیل و اعطاء اختیارات برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت حفظ حقوق و منافع "دارالاکرام"
•تهیه، تدوین و پیشنهاد مقررات و آئین نامه های اجرایی اساسنامه و مورد نیاز موسسه "دارالاکرام" به مجمع عمومی(هیئت امناء)
•افتتاح حساب های ریالی و ارزی در بانک های داخلی و خارجی
•تعیین میزان حق بورسیه هر دانش آموز


اسامی هیئت مدیره


-سیداسمعیل جلیلیان
-اله کرم میرزایی تشنیزی
-جلیل رحیم پور اصفهانی
-محمدحسین متقی
-سیداحمد محیط طباطبایی
-رضا مهدوی راد
-سید ابوالقاسم گلستانی
-محمداحسان متقی
-سیدعبدا... جلیلیان
-بدرالملوک امام
-سعیده تهرانی نسب