پس از اتمام کار "کارگروه شناسایی و جذب" در انتخاب «کودک/نوجوان» به عنوان «دانش آموز مستعد بورسیه» و پس از طی مراحل تصویب خواهی و امضای قرارداد بورسیه با دانش آموز یا ولی وی، دانش آموز بورسیه شده در اختیار "واحد آموزش" قرار می گیرد و این کارگروه بر مبنای شرح وظایف خود و با رعایت اصل « حفظ کرامت ذاتی انسان ها» در جهت ارائه خدمات به دانش آموز و خانواده وی کار خود را آغاز می نماید.
هدف اصلی و راهبردی این واحد حصول اطمینان از روند اصولی و رو به رشد تحصیلات دانش آموزان می باشد. سرپرست واحد آموزش همچنین در تشویق دانش آموزان و خانواده آنان در امر درک استفاده بهینه از جدول امتیازات بورسیه؛ که خود باعث رشد دانش آموزان خواهد گردید، نقش اساسی دارد.
واحد آموزش کلیه وظایف خود را که احتیاج به تماس حضوری با دانش آموزان دارد از طریق مددکاران به انجام می رساند.
از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•معرفی دانش آموزان برتر جهت شرکت در المپیادها و آزمون های معتبر داخلی و خارجی
•برگزاری کلاس های آموزشی تقویتی و فوق العاده
•پیگیری تحصیلی دانش آموزان بورسیه
•هماهنگی با مراکز آموزشی معتبر و بهره مندی از ظرفیت های پیش رو