موسسه فرهنگی دارالاکرام در راستای اهداف خود جهت خود کفایی، اشتغال زایی و توانمندسازی مددجویان و خانواده های تحت پوشش، در تلاش است با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت  و ایجاد بستری مناسب بستر شکوفایی و زمینه اشتغال پایدار مددجویان و خودکفایی آنان را فراهم سازد.