به لطف خدا سومین جلسه غربالگری بهداشت برای کلیه دانش آموزان بورسیه شعبه قم باکمک اداره بهداشت آموزش وپرورش . وبهداشت ودرمان وباهماهنگی مجموعه های تحت نظربهزیستی استان قم درروزپنجشنبه نوزدهم دی ماه انجام گرفت
نتیجه غربالگری به شرح زیل است
۱- نیازبه درمان دندان (ترمیم .عصب کشی. کشیدن وپرکردن ) ۵۶درصد
۲- مشکل فیشورسیلنت(مو) ۲۲/۵درصد
۳- مشکل بینایی که نیازبه عینک وعمل دارند ۹/۶درصد
۴-مشکل شنوایی ۱/۵ درصد
الحمدوالله درصد آسیبها نسبت به سال قبل به جزء دندان حدود ۵۰درصد کمتر شده است
پیگیر هستیم انشاالله باکمک همیاران وخیرین تمام مشکلات دانش آموزان عزیز رابرطرف کنیم.
درروز پنجشنبه بازدید جناب آقای حسینی عضومحترم هیت امناء موسسه .
بازدید مدیران اداره بهداشت وعلوم پزشکی واداره بهزیستی ومعاون آموزش وپرورش از نحوه غربالگری توسط موسسه را داشتیم

روابط عمومی موسسه دارالاکرام شعبه قم