با توجه به اینکه دانش آموزان و اعضاء خانواده آنان ممکن است به دلیل شرایط خاص معیشتی گرفتار بیماری و امراض گوناگون باشند، در این حوزه موسسه نیاز مبرم به مهارتها و تخصصهای گوناگون و گسترده پزشکی و بهداشتی دارد. مسئولین درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و پزشکی در اقصی نقاط تهران و ایران می توانند در این باره ما را یاری نمایند و با در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات و خدمات پزشکی و بهداشتی جهت استفاده دانش آموزان و خانواده های آنان در این هدف شریک باشند.
در همین راستا تاکنون پزشکان با تخصص های گوناگون، پرستاران، بهیاران و... نسبت به ارائه خدمات به دانش آموزان بورسیه دارالاکرام و خانواده های آنان اقدام نموده اند.
بسیاری از این عزیزان نیز با ارائه مهارت، تخصص، فکر، ایده و پیشنهادات خود به عنوان همیاران موسسه در این حوزه با ما همراه هستند.با توجه به اینکه دانش آموزان و اعضاء خانواده آنان ممکن است به دلیل شرایط خاص معیشتی گرفتار بیماری و امراض گوناگون باشند، در این حوزه موسسه نیاز مبرم به مهارتها و تخصصهای گوناگون و گسترده پزشکی و بهداشتی دارد. مسئولین درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و پزشکی در اقصی نقاط تهران و ایران می توانند در این باره ما را یاری نمایند و با در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات و خدمات پزشکی و بهداشتی جهت استفاده دانش آموزان و خانواده های آنان در این هدف شریک باشند.
در همین راستا تاکنون پزشکان با تخصص های گوناگون، پرستاران، بهیاران و... نسبت به ارائه خدمات به دانش آموزان بورسیه دارالاکرام و خانواده های آنان اقدام نموده اند.
بسیاری از این عزیزان نیز با ارائه مهارت، تخصص، فکر، ایده و پیشنهادات خود به عنوان همیاران موسسه در این حوزه با ما همراه هستند.