معاینات دوره ای نجف آباد

معاینات دوره ای درسطح دانش آموزان تحت پوشش شهر نجف آباد و با همکاری پزشکان همیار موسسه  در چند نوبت آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی دارالاکرام، در راستای حمایت همه جانبه از دانش آموزان بورسیه، واحد بهداشت درمان موسسه طی برگزاری چندین جلسه آموزشی برای خانواده ها توسط همیاران خود در شهر نجف آباد نمود و در ادامه  به انجام معاینات درمانی در سطح کلیه دانش آموزان پرداختند. اقدامات انجام شده در این کارگاهها برای پیگیری درمان دانش آموزان، انجام آزمایش، تجویز دارو، معاینات کلیه، قلب و ریه در سطح کلیه دانش آموزان تحت پوشش در شهر نجف آباد بوده است.

معاینات دوره ای در نجف آباد

معاینات دوره ای و کارگاه درمان

 

 

درباره روابط عمومی