بنابر این گزارش در این کارگاه ها مباحث:

  • ارتباط والدین و تاثیر آن در تربیت فرزند
  • نقش تربیت در کاهش آسیب فرزندان
  • نقش آسیب های مراحل کودکی
  • پرورش فرزندان امیدوار و موفق
  • تربیت و سلامت جنسی کودکان
  • ایجاد استقلال در کودکان
  • نقش بازی در رشد کودکان
  • کمال گرایی والدین و تربیت فرزندان
  • پرورش هویت دینی در کودکان

به تفصیل مورد بررسی و به خانواده های دانش آموزان بورسیه آموزش داده می شود.