در این کارگاه، وی پس ازمعرفی موسسه به طور کامل موضوعات زیر را مطرح نمودند :

  • ارتباط فقر فرهنگی با فقر اقتصادی و اجتماعی
  • نحوه برخورد مددکار با مددجو
  • بحث و تبادل نظر مددکاران و ارائه تجربیات کسب شده

همچنین در این جلسه از سر کار خانم مرضیه جاوید نژاد به عنوان مددکار فعال تقدیر به عمل آمد؛ لازم به ذکر است که این مراسم بااستقبال مددکاران محترم همراه بود و با پذیرایی مختصری از مددکاران خاتمه یافت .