در این حوزه مطابق برنامه های طرح ریزی شده، همیاران به آموزش دانش آموزان در قالب کلاس های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی اقدام می کنند. موسسه در این بخش با بهره گیری ازظرفیت همیاران دروس مختلف در مقاطع تحصیلی گوناگون، رشته های هنری و مهارت های ورزشی را تدریس می نمایند
تامین و  تجهیز آموزشی دانش آموزان مانند کامپیوتر، کیف، ماشین حساب و .... یا تامین محل فعالیت های آموزشی مانند کلاس، سالن، اردوگاه و برگزاری کارگاه ، نشست و همایش های روانشناسی واجتماعی  از دیگرفعالیت های موسسه در این حوزه می باشد.